Trắc nghiệm Toán 4 Bài 20: (có đáp án) chia một tổng cho một số

  • 1315 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hoa nói: “Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau”.  Hoa nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Vậy Hoa nói đúng.

Đáp án A


Câu 2:

(36 + 48) ∶6 = 36∶6 + 48∶6. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta thấy (36+48):6 có dạng một tổng chia cho một số.
Mà 36 và 48 đều chia hết cho 6 nên ta có thể viết như sau:

             (36+48):6=36:6+48:6

Vậy biểu thức đã cho là đúng.

Đáp án A


Câu 3:

(68 + 32) ∶4 = ...  Biểu thức thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Ta thấy (68+32):4 có dạng một tổng chia cho một số.
Mà 68 và 32 đều chia hết cho 4 nên ta có thể viết như sau:

             (68+32):4=68:4+32:4

Đáp án D


Câu 4:

(135 - 50) ∶5 = ...  Biểu thức thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Ta thấy biểu thức (135−50):5 có dạng một hiệu chia cho một số.

Mà 135 và 50 đều chia hết cho 5, nên ta có:

                  (135−50):5=135:5−50:5

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Ta thấy (36+54):3 có dạng một tổng chia cho một số.
Mà 36 và 54 đều chia hết cho 3, nên ta có thể viết như sau:

                 (36+54):3=36:3+54:3

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 3; 54.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận