Trắc nghiệm Toán 4 Bài 22: (có đáp án) chia một số cho một tích

  • 1296 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.


Câu 2:

Hồng viết lên bảng như sau:  180:(9×4) = 180:9:4 = 180:4:9

Theo em bạn Hồng viết đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta thấy biểu thức 180:(9×4) có dạng một số chia cho một tích.

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Do đó ta có: 180:(9×4)=180:9:4=180:4:9

Vậy bạn Hồng viết đúng.

Đáp án A


Câu 3:

Cho biểu thức: 224∶(8×7)= 224 ...7∶ 8  Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm trên là:

Xem đáp án

Ta thấy biểu thức 224:(8×7) có dạng một số chia cho một tích.

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Do đó ta có: 224:(8×7)=224:8:7=224:7:8

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống trên là dấu chia (dấu :).

Đáp án D


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 372∶(6×4)=372∶...∶6

Xem đáp án

Ta thấy biểu thức 372:(6×4) có dạng một số chia cho một tích.

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Do đó ta có: 372:(6×4)=372:6:4=372:4:6

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm trên là 4.


Câu 5:

Viết phép tính 200∶40 dưới dạng chia một số cho một tích.

Xem đáp án

- Biểu thức 200:(50−10) có dạng một số chia cho một hiệu.

- Biểu thức 200:(20+20) có dạng một số chia cho một tổng.

- Biểu thức 200:(10×4) có dạng một số chia cho một tích.

- Biểu thức 200:(400:10) có dạng một số chia cho một thương.

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận