Trắc nghiệm Toán 4 Bài 23: (có đáp án) chia một tích cho một số

  • 1545 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hãy so sánh 2 biểu thức P và Q, biết:                    P = (98×45) ∶9; Q = (56×74) ∶7

Xem đáp án

Ta có:

P=(98×45):9=98×(45:9)=98×5=490

Q=(56×74):7=(56:7)×74=8×74=592

Mà 490 < 592.

Do đó: (98×45):9 < (56×74):7

Hay P < Q.

Đáp án C


Câu 2:

Một cửa hàng có 15 tấm vải, mỗi tấm vải dài 32m. Cửa hàng đã bán được 14  số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án

Lúc đầu cửa hàng có số mét vải là:

           32×15=480(m)

Cửa hàng đã bán được số mét vải là:

           480:4=120(m)

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

           480−120=360(m)

                                  Đáp số: 360m.

Chú ý

Học sinh có thể làm sai khi xác định số mét vải còn lại chính bằng số mét vải đã bán và bằng 1/4 của 480m, từ đó chọn đáp án sai là D.

Đáp án B


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống: (9234×1357) ∶ ... =9×1357

Xem đáp án

Gọi số cần điền là a.

Theo đề bài ta có:

(9234×1357):a=9×1357

Lại có: (9234×1357):a=(9234:a)×1357

Do đó ta có: (9234:a)×1357=9×1357

Suy ra:

9234:a=9

a=9234:9

a=1026

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1026


Câu 4:

Biểu thức nào dưới đây có dạng một tích chia cho một số:

Xem đáp án

(45+15):5 có dạng một tổng chia cho một số.

(45−15):5 có dạng một hiệu chia cho một số.

(45×15):5 có dạng một tích chia cho một số.

(45:15)×5 có dạng một thương chia cho một số.

Vậy biểu thức có dạng một tích chia cho một số là (45×15):5.


Câu 5:

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận