Trắc nghiệm Toán 4 Bài 4: (có đáp án) các số có sáu chữ số

  • 1560 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

... trăm = 1 nghìn

Xem đáp án

Ta có 1 nghìn =10 trăm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 10.


Câu 2:

Số “mười nghìn” được viết là:

Xem đáp án

Số mười nghìn gồm 1 chục nghìn nên được viết là: 10000.

Đáp án C


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tám trăm nghìn không trăm mười viết ...

Xem đáp án

Số tám trăm nghìn không trăm mười gồm 8 trăm nghìn và 1 chục nên được viết là 800010.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 800010.


Câu 4:

Số 563 208 đọc là:

Xem đáp án

Số 563208 đọc là năm trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm linh tám.

Đáp án B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số 514673 gồm ... trăm nghìn, 1 chục nghìn, ... nghìn, ...  trăm, ... chục, 3 đơn vị

Xem đáp án

Số 514673 gồm 5 trăm nghìn, 1 chục nghìn, 4 nghìn, 6 trăm, 7 chục, 3 đơn vị.

Vậy các số cần điền lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là: 5;4;6;7.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận