Trắc nghiệm Toán 4 Bài 5: (có đáp án) hàng và lớp. so sánh các số có nhiều chữ số

  • 1593 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hàng nào sau đây không thuộc lớp đơn vị?

Xem đáp án

Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm.

Vậy hàng không thuộc lớp đơn vị trong các đáp án đã cho là hàng nghìn.

Đáp án A


Câu 2:

Lớp nghìn gồm có những hàng nào?

Xem đáp án

Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

Đáp án D


Câu 3:

Chữ số 7 trong số 170 825  thuộc hàng nào, lớp nào?

Xem đáp án

Chữ số 7 trong số 170825 nằm ở hàng chục nghìn nên chữ số 7 thuộc lớp nghìn.

Vậy chữ số 7 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số 904 327 có các chữ số lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp thuộc lớp đơn vị là

Xem đáp án

Số 904 327 có chữ số 9 thuộc hàng trăm nghìn, chữ số 0 thuộc hàng chục nghìn, chữ số 4 thuộc hàng nghìn, chữ số 3 thuộc hàng trăm, chữ số 2 thuộc hàng chục, chữ số 7 thuộc hàng đơn vị.

Mà lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Do đó, các chữ số lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp thuộc lớp đơn vị là: 3;2;7.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 3;2;7.


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 56789 ... 100001

Xem đáp án

Số 56789 có 5 chữ số; số 100001 có  6 chữ số.

Vì số 56789 có ít chữ số hơn số 100001 nên 56789<100001.

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận