Trắc nghiệm Toán 4 Bài 5: (có đáp án) tính chất kết hợp của phép cộng

  • 394 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

(a + b) + c = a + (b + c) . Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Do đó ta có: (a+b)+c=a+(b+c)

Vậy khẳng định đã cho là đúng.


Câu 2:

(49 + 178) + 22 = 49 + (178 + 22). Đúng hay sai?

Xem đáp án

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Do đó ta có: (49+178)+22=49+(178+22)

Vậy phép tính đã cho là đúng.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

(a + 97) + 3 = a + (97 + ... ) = a + ...

Xem đáp án

Ta có (a+97)+3=a+97+3=a+(97+3)=a+100

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự là 3;100.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

a + b + 91 = (a + b) + ... =  ... + (b + 91) 

Xem đáp án

Ta có: a+b+91=(a+b)+91=a+(b+91)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 91;a.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính bằng cách thuận tiện:

Xem đáp án

Ta có:

4250+279+121

=4250+(279+121)

=4250+400

=4650

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự là 4250; 121; 4250; 400; 4650


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận