Trắc nghiệm Toán 4 Bài 8: (có đáp án) hai đường thẳng vuông góc. hai đường thẳng song song

  • 1499 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong hình dưới có bao nhiêu cặp cạnh vuông góc với nhau?

Xem đáp án

Trong hình trên có: 

AB vuông góc với AD;          DA vuông góc với DC

BA vuông góc với BC;           CB vuông góc với CD.

Vậy hình đã cho có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau.

Đáp án D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình chữ nhật trên có ... cặp cạnh song song với nhau.

 

Xem đáp án

Trong hình chữ nhật GHIK có: GH song song với KI và GK song song với HI.

Vậy có 2 cặp cạnh song song với nhau.

Đáp án đúng điền vào ô trống là 2.


Câu 3:

Cho hình vẽ như sau :

 

Cạnh DE song song với mấy cạnh, đó là những cạnh nào?

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy cạnh DE song song với 3 cạnh là BC, GH, IK.

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Trong hình có  ...  cặp cạnh vuông góc với nhau, ...  cặp cạnh song song.

Xem đáp án

Hình đã cho có:

- 2 cặp cạnh vuông góc là MN và MT; TM và TQ.

- 1 cặp cạnh song song là MN và TQ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 2;1.


Câu 5:

Cho hình vẽ như sau:

 

Cạnh PQ vuông góc với những cạnh nào?

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy cạnh PQ vuông góc với các cạnh là PE, PD, QH, QG, DE, GH.

Đáp án D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Vàng Bạc

Trân Ngu

Bình luận


Bình luận