Trắc nghiệm Toán 4 Bài 9: (có đáp án) nhân với số có một chữ số

  • 1329 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

a x 1 = 1 x a = a. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó.

Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

Do đó khẳng định a×1=1×a=a là đúng.


Câu 2:

Cho phép tính: 34215 x 2 . Trong các cách sau, cách đặt tính nào đúng?

Xem đáp án

Khi đặt tính ta phải đặt chữ số 2 thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của số 34215, hay chữ số 2 phải đặt thẳng hàng với chữ số 5.

Trong các cách đặt tính đã cho, cách đặt tính D là đúng.

Đáp án D


Câu 4:

Kết quả của phép tính 45268 x 3 là:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận