Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 20. Phép cộng trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 192 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 12 536 + 25

Kết quả của phép tính 12 536 + 25 389 là:

389 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Em thực hiện đặt tính rồi tính như sau:

 Kết quả của phép tính 12 536 + 25 389 là: A. 37 925 B. 37 815 C. 37 825 D. 37 915 (ảnh 1)

+ 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1

+ 3 cộng 8 bằng 11, thêm 1 bằng 1, viết 2 nhớ 1

+ 5 cộng 3 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

+ 2 cộng 5 bằng 7, viết 7

+ 1 cộng 2 bằng 3, viết 3

Vậy 12 536 + 25 389 = 37 925


Câu 2:

Phép tính nào dưới đây có kết quả là 34 246

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép tính nào dưới đây có kết quả là 34 246 A. 16 245 + 12 241 B. 25 463 + 8 783 C. 124 + 25 432 (ảnh 1)

Câu 3:

Kết quả của phép tính 5 000 + 9 000 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thực hiện tính nhẩm như sau

5 nghìn + 9 nghìn = 14 nghìn

Vậy 5 000 + 9 000 = 14 000


Câu 4:

Tìm giá trị của y, biết: y – 52 137 = 313

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ

y – 52 137 = 313

y = 313 + 52 137

y = 52 450


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào ô trống

35 000

+

8 000

=

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ Nhẩm: 35 000 + 8 000

35 nghìn + 8 nghìn = 43 nghìn

35 000 + 8 000 = 43 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận