Dạng 17. Tổng hợp - phân tích các lực đồng quy có đáp án

  • 101 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4 N và 5 N hợp với nhau một góc α = 600. Hợp lực của hai lực trên có độ lớn bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Áp dụng công thức tổng hợp lực trong trường hợp hai lực đồng quy hợp với nhau một góc α = 600 ta có:  

F=F12+F22+2F1F2cosα=412+522+2.4.5.cos600=7,8N


Câu 2:

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là B

Ta có:   F=F1+F2+F3

Để tìm hợp lực  F, trước hết ta tổng hợp 2 lực  F1 và  F2

F12=F1+F2

Cho ba lực đồng quy cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 30 N và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120°. (ảnh 2)

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta xác định được phương và chiều của  F12 như hình vẽ.

Độ lớn:   F12=F12+F22+2F1F2cosα=302+302+2.30.30.cos1200=30N

Như vậy  F12 cùng phương, ngược chiều với  F3, do đó ta có:

 F=F12+F3F=F12F3=0N


Câu 3:

Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng góc 600 so với phương ngang chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn là 40 N. Độ lớn các thành phần của trọng lực theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Một vật nằm trên mặt phẳng nghiêng góc 600 so với phương ngang chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn là 40 N. (ảnh 1)

Ta phân tích trọng lực  P thành hai thành phần  P1 và  P2 theo phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng như hình vẽ.

Từ hình vẽ ta có:  P1=P.sinα=40.sin60°=34,6NP2=P.cosα=40.cos60°=20N


Câu 4:

 F1F2 lần lượt là hai lực thay thế khi phân tích một lực  F. Biết rằng hai lực  F và  F2 vuông góc với nhau. Độ lớn của lực  F F2 lần lượt là 50 N và 40 N. Tính độ lớn của lực thành phần  F1?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

F1 , F2  lần lượt là hai lực thay thế khi phân tích một lực  F. Biết rằng hai lực  F và  F2 vuông góc với nhau. (ảnh 1)

Lực  F được phân tích thành hai lực  F1 và  F2 vuông góc với nhau như hình vẽ

Ta có:  F2=F12+F22F1=F2F22=502402=30N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận