Dạng 51. Bài toán về áp lực có đáp án

  • 184 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một khối sắt đặc hình hộp chữ nhật, có kích thước các cạnh tương ứng là 50 cm x 30cm x 15cm. Hỏi người ta phải đặt khối sắt đó như thế nào để áp suất của nó gây lên mặt sàn là 39 000 N/m2. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thể tích của khối sắt là: V = 50.35.15 = 22500 cm3 = 225.10-4 m3

Trọng lượng của khối sắt là: P = 10.D.V = 10.7800.225.10-4 = 1755 N

Diện tích mặt bị ép là: p=FSS=Fp=Pp=175539000=0,045m2

Khi đặt đứng khối sắt, với mặt đáy có các cạnh có kích thước là 30 cm x 15 cm thì diện tích mặt bị ép: Sđ = 30.15 = 450 cm3 = 0,045 m2

Ta thấy S = Sđ

Vậy người ta phải đặt đứng khối sắt để áp suất của nó gây lên mặt sàn là 39000 N/m2


Câu 2:

Áp lực là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép


Câu 3:

Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công thức tính áp suất  p=FS. Trong đó:

F là độ lớn áp lực (N)

S là diện tích mặt bị ép (m2)

p là áp suất chất lỏng (Pa)


Câu 4:

Đơn vị nào không phải đơn vị đo của áp suất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức tính áp suất  p=FS. Đơn vị kg/m3 là đơn vị của khối lượng riêng.


Câu 5:

Đơn vị của áp lực là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đơn vị của áp lực là Niutơn (N)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận