Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 2(có đáp án): Bài tập hai loại điện tích (phần 2)

  • 2100 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 39 phút

Câu 1:

Có mấy loại điện tích:

Xem đáp án

Đáp án B

Có hai loại điện tích:

+       Điện tích dương

Điện tích âm


Câu 2:

Các loại điện tích là

Xem đáp án

Đáp án D

Có hai loại điện tích:

+       Điện tích dương

Điện tích âm


Câu 3:

Một vật nhiễm điện âm nếu:

Xem đáp án

Đáp án A

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron


Câu 4:

Một vật nhiễm điện dương nếu:

Xem đáp án

Đáp án B

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron


Câu 5:

Vật nhiễm điện là vật:

Xem đáp án

Đáp án D

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận