Bài tập ví dụ Định tính cường độ dòng điện

  • 1333 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Một bóng đèn mắc trong mạch sẽ:

Xem đáp án

Đáp án là B

Khi có dòng điện trong mạch thì đèn sẽ sáng, đèn sáng mạnh khi cường độ dòng điện lớn, đèn sáng yếu khi cường độ dòng điện yếu


Câu 2:

Với một bóng đèn nhất định, dòng điện chạy qua đèn có cường độ .......thì đèn càng sáng

Xem đáp án

Đáp án là A

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Vì vậy dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn thì đèn càng sáng


Câu 3:

Câu phát biểu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án là D

Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I.

Có đơn vị là ampe, kí hiệu đơn vị là A.

Ngoài ra có thể sử dụng đơn vị miliampe (mA) hoặc microampe (μA).

Để đo cường độ dòng điện ta dùng dụng cụ là ampe kế


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận