Trắc nghiệm Yến, tạ, tấn - Bảng đơn vị đo khối lượng (Cơ bản)

  • 1168 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một đàn bò có 23 con, biết mỗi con nặng 2 tạ. Nếu người ta bán đi 8 con bò trong đàn thì số con bò còn lại nặng tất cả ………… kg

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Có: 23 con bò, mỗi con nặng  2 tạ

Đã bán: 8 con

Số con bò còn lại nặng: ... ? kg

Bài giải

Sau khi bán, đàn bò còn lại số con là: 23 - 8 = 15 (con)

15 con bò còn lại nặng là: 2 x 15 = 30 (tạ)

Đổi 30 tạ = 3000 kg

Đáp số: 3000 kg


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một xe tải chở 5 tấn ngô và 3 tạ khoai tây đi Hải Phòng, đến Hải Dương thì xe tải chuyển 8 tạ ngô sang một xe ba gác, bán 50 yến ngô và 30 yến khoai tây cho một cửa hàng. Vậy trên xe còn ……….. tạ ngô, ………. yến khoai tây

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Có: 5 tấn ngô và 3 tạ khoai tây

Đã chuyển: 8 tạ ngô, 50 yến ngô, 30 yến khoai tây

Còn lại:...? tạ ngô, ...? yến khoai tây

Bài giải

Đổi: 5 tấn ngô = 50 tạ ngô

50 yến ngô = 5 tạ ngô

3 tạ khoai tây = 30 yến khoai tây

Số tạ ngô xe tải đã chuyển đi là: 8 + 5 = 13 ( tạ)

Số tạ ngô còn lại trên xe tải là: 50 - 13 = 37 ( tạ)

Số yến khoai tây trên xe tải còn lại là: 30 - 30 = 0 (yến)

Đáp số: 37 tạ ngô, 0 yến khoai tây


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Nhìn vào hình vẽ và cho biết quả táo nặng ………… g

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Nhìn vào hình vẽ ta thấy kim cân đồng hồ chỉ vào vạch chia thứ 3

Mà mỗi vạch chia tương ứng với 100g.

Nên quả táo nặng 300g.

Vậy số cần điền là 300


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Nhìn vào hình vẽ và cho biết túi dưa nặng …… g

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Nhìn vào hình vẽ ta thấy kim cân đồng hồ chỉ vào vạch chia 4kg

Nên túi dưa nặng 4kg

Đổi 4kg = 4000 g.

Vậy số cần điền là 4000


Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

1 hg = 10 dag. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Vì hg là đơn vị đo khối lượng đứng liền sau dag nên:

1 hg = 10 dag.

Vậy ta chọn đáp án: A. Đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận