Câu hỏi:

25/07/2019 87,550

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Chu trình Canvin xảy ra ở pha tối của quá trình quang hợp, tồn tại ở mọi loài sinh vật. Trật tự đúng của các giai đoạn trong chu trình Canvin là: Cố định CO2 → Khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điP) → cố định CO2.

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là khử APG thành AlPG→ cố định CO2 (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của pha sáng gồm?

Xem đáp án » 25/07/2019 144,460

Câu 2:

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 25/07/2019 116,785

Câu 3:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

Xem đáp án » 25/07/2019 59,335

Câu 4:

Thực vật C4 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 40,362

Câu 5:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,349

Câu 6:

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,279

Bình luận


Bình luận