Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) (–2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

= (–2x5) : 2x2 + 3x2 : 2x2 + (–4x3) : 2x2

= [(–2) : 2].(x5 : x2) + (3 : 2).(x2 : x2) + [(–4) : 2].(x3 : x2)

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Giải bài tập Vật lý lớp 10

Giải bài tập Vật lý lớp 10

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy

= (3x2y2 : 3xy) + (6x2y3 : 3xy) + ( –12xy : 3xy)

= (3 : 3).(x2 : x).(y2 : y) + (6 : 3).(x2 : x).(y3 : y) + (–12 : 3).(x : x).(y : y)

= 1.x.y + 2.xy2 + (–4).1.1

 

= xy + 2xy2 – 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tính chia:

(20x4y - 25x2 y2 - 3x2y) : 5x2y.

Xem đáp án » 10/03/2020 4,268

Câu 2:

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết đơn thức B không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2

Xem đáp án » 10/03/2020 2,998

Câu 3:

Cho đơn thức 3xy2.

- Hãy viết một đa thức có hạng tử đều chia hết cho 3xy2;

- Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy2;

- Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau.

Xem đáp án » 10/03/2020 2,720

Câu 4:

Khi thực hiện phép chia (4x4 - 8x2 y2 + 12x5y) : (-4x2), bạn Hoa viết:

4x4 - 8x2 y2 + 12x5y = - 4x2(- x2 + 2y2 - 3x3y)

Nên (4x4 - 8x2 y2 + 12x5y) : (- 4x2) = - x2 + 2y2 - 3x3y.

Em hãy nhận xét xem bạn Hoa giải đúng hay sai.

Xem đáp án » 10/03/2020 2,112

Câu 5:

Làm tính chia:

[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2

Xem đáp án » 10/03/2020 1,624

Câu 6:

Ai đúng, ai sai ?

Khi giải bài tập: "Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không ?".

Hà trả lời: "A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2".

Xem đáp án » 10/03/2020 1,360

Bình luận


Bình luận