Câu hỏi:

10/03/2020 3,803

Làm tính chia: (15x3y2- 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (-6x2y) : 6x2y + (-3x2y2) : 6x2y

= (15 : 6).(x3 : x2).(y2 : y) + (-6 : 6).(x2 : x2).(y : y) + (-3 : 6).(x2 : x2).(y2 : y)

Giải bài 70 trang 32 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Xem đáp án » 10/03/2020 24,992

Câu 2:

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 9,621

Câu 3:

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia: (2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

Xem đáp án » 10/03/2020 6,815

Câu 4:

Tính nhanh: (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 6,252

Câu 5:

Tính nhanh: (27x3 – 1) : (3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,833

Câu 6:

Cho hai đa thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2 + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Xem đáp án » 10/03/2020 4,775

Câu 7:

Làm tính chia: (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2

Xem đáp án » 10/03/2020 4,564

Bình luận


Bình luận