Câu hỏi:

10/03/2020 8,628

Rút gọn biểu thức sau: (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

= x2 – 22 – (x2 + x – 3x – 3)

= x2 – 4 – x2 – x + 3x + 3

= 2x – 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tính chia: (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 13,958

Câu 2:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 13,933

Câu 3:

Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 12,157

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1)(3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 10,890

Câu 5:

Tìm n ∈ Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Xem đáp án » 10/03/2020 9,135

Câu 6:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 8,466

Bình luận


Bình luận

Phuong Luong
20:16 - 04/01/2022

(x+3)^2+2(x+3)(x-3)-3x(x-3)