Câu hỏi:

14/11/2020 155

Tìm các số nguyên x, y sao cho:

a) x . y = - 5;

b) x . y = - 5 và x > y;

c) ( x + l) ( y - 2) = - 5. 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Viết số -5 thành tích của hai số nguyên theo tất cả các cách, ta có:

-5 = l.(-5)=(-5).l = (-l).5 = 5.(-l). Từ đó ta tìm được x,y thỏa mãn điều kiện đề bài.

a) Các cặp số (x ; y) tìm được là: (1;-5),(-5; 1), (-1;5),(5; -1)

b) Dựa vào câu a và kết hợp điều kiện x > y, ta tìm được các cặp số (x;y) sau: (5;-l),(l;-5).

c) Làm tương tự câu a, ta tìm được x + 1 và y - 2. Từ đó suy ra (x;y) là (0;-3), (-6; 3), (-2; 7), (4; 1). 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số nguyên x, biết

a) (-12).x = (-15).(-4) -12

b) (-9).x +3 = (-2).(-7) +16

c) (-12).x -34 = 2

Xem đáp án » 14/11/2020 1,112

Câu 2:

Tìm các số nguyên x, y sao cho

a) x.y = 13

b)x.y = 8 và x < y

Xem đáp án » 14/11/2020 720

Câu 3:

Tìm một số tự nhiên biết rằng kết quả của phép tính đem số đó nhân với 9 rồi cộng thêm 3 cũng bằng kết quả của phép tính lấy hiệu của 33 trừ đi chính số đó.

Xem đáp án » 14/11/2020 368

Câu 4:

Tìm số nguyên x biết:

a) x : (-7) -6 = -15

b) x : 12 -12 = -37

c) x : (-25) +81 = 85

Xem đáp án » 14/11/2020 360

Câu 5:

Tìm số nguyên x biết:

a) (x-28) : (-12) = -5

b) (x+15) : (-28) = 8

c) (x+30) : (-45) = -14

Xem đáp án » 14/11/2020 320

Câu 6:

Tính:

a) (-17).6

b) 8.(-125)

c) (-12).(-15)

d)21.(-3) + (-21).7

Xem đáp án » 14/11/2020 316

Câu 7:

Tìm một số nguyên biết rằng kết quả của phép tính đem số đó nhân với 12 rồi trừ đi 3 cũng bằng kết quả của phép tính lấy tổng của 8 cộng với chính số đó.

Xem đáp án » 14/11/2020 278

Bình luận


Bình luận