Câu hỏi:

08/01/2021 176

Tìm số nguyên n, biết

1. (n − 2)(n + 5) = 0;

2. (n − 3)(n2 + 5) = 0.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. (n − 2)(n + 5) = 0

⇒ n − 2 = 0

hoặc n + 5 = 0

⇒ n = 2

hoặc n = −5.

Vậy n{−5; 2}.

2. (n − 3)(n2+ 5) = 0

⇒ n − 3 = 0

hoặc n2 + 5 = 0

⇒ n = 3

hoặc n2 = −5 (vô lý).

Vậy n{3}.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng đại số

S = 743 − 231 + (−495) − (−69) − 38 + (−117).

Xem đáp án » 08/01/2021 537

Câu 2:

Tìm x biết

1. (19 − 51) − (x − 23) = 6;

2. −5x − 10.(−7) = 55.

Xem đáp án » 08/01/2021 348

Câu 3:

Ba số nguyên liên tiếp có tổng bằng −9. Hỏi tích của chúng bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 08/01/2021 310

Câu 4:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

43; −51; −35; 0; 12; −9; |−100|; −(−44).

Xem đáp án » 08/01/2021 286

Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

1. | − 5 + 17| | − 5| + |17|;

2. |(−8) + (−11)| = | − 8| + | − 11|;

3. |10 − (−7)| = |10| − | − 7|;

4. |23 − 48| = |23| − |48|.

Xem đáp án » 08/01/2021 233

Câu 6:

Tìm x, y, biết x.y = 7 và x > y.

Xem đáp án » 08/01/2021 232

Câu 7:

Tìm x, biết −14.|x| + 2 = −40.

Biểu diễn giá trị tìm được của x trên trục số.

Xem đáp án » 08/01/2021 200

Bình luận


Bình luận