Câu hỏi:

20/02/2021 221

Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số y=ksinx+1cosx+2 lớn hơn −1

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm chu kì của các hàm số sau y=tanx.tan3x

Xem đáp án » 20/02/2021 2,065

Câu 2:

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=sin2x+3sin2x+3cos2x

Xem đáp án » 20/02/2021 339

Câu 3:

Tìm m để hàm số y=5sin4x6cos4x+2m1 xác định với mọi x

Xem đáp án » 20/02/2021 280

Câu 4:

Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau y=sin22x+3sin4x2cos22xsin4x+2

Xem đáp án » 20/02/2021 222

Câu 5:

Tìm tập giá trị của hàm số y=3sin2xcos2x+2019.

Xem đáp án » 20/02/2021 200

Câu 6:

Tìm tập giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số sau y=sin2x+2cos2x+32sin2xcos2x+4

Xem đáp án » 20/02/2021 177

Bình luận


Bình luận