Câu hỏi:

23/06/2021 137

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức aba2+ab+b2 với a=2;b=1 là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

aba2+ab+b2=a3b3

Thay a=2;b=1 vào biểu thức sau khi rút gọn, ta được:

2313=81=8+1=9

Do đó số phải điền vào chỗ chấm là 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x138=0, giá trị của x là …

Xem đáp án » 23/06/2021 575

Câu 2:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án » 23/06/2021 427

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đưa về dạng hằng đẳng thức a3b3 hoặc a3+b3

x22x+4x+2=?

Xem đáp án » 23/06/2021 289

Câu 4:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 23y3=4+2y+y2

Xem đáp án » 23/06/2021 256

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 1+x6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 23/06/2021 248

Câu 6:

Điền dấu + hoặc − vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 125b3=5  b25  b  b2

Xem đáp án » 23/06/2021 234

Câu 7:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: a343=a4++16

Xem đáp án » 23/06/2021 216

Bình luận


Bình luận