Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Những hằng đẳng thức đáng nhớ (phần 3)

  • 678 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án

Ta có:

a2b2=a+baba+b3=a3+3a2b+3ab2+b3a3+b3=a+ba2ab+b2

Kết luận:

Nối 1 với a+bab

Nối 2 với a3+3a2b+3ab2+b3

Nối 3 với a+ba2ab+b2


Câu 2:

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Xem đáp án

Ta có:

2yy2+2y+4=23y3=8y32y2+y=4y2812y+6y2y3=2y3

Kết luận:

Nối 1 với 8y3

Nối 2 với 4y2

Nối 3 với 2y3


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Viết 64x3=32x32+x là đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

VP=322x2=1024x2

VT=64x3

Do vậy, vế trái khác vế phải nên khẳng định trên là sai.

Vậy đáp án là Sai


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức A=a22a4+a2+4 là hiệu hai lập phương. Đúng hay Sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

A=a22a4+a2+4 không là hiệu hai lập phương vì a4+a2+4 thiếu hệ số 2 ở a2.

Vậy đáp án là Sai


Câu 5:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x+23+27=0, giá trị của x là …

Xem đáp án

Cách 1:

Ta có:

x+23+27=0x+23=27x+23=(3)3x+2=3x=5

Cách 2:

Ta có:

x+23+27=0x+2+3x+223x+2+32=0x+5x2+4x+43x6+9=0x+5x2+x+7=0

Do x2+x+7=x+122+274>0 x+5=0x=5

Do đó phải điền vào chỗ chấm là −5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận