Câu hỏi:

23/06/2021 424

Nối các ý ở cột bên trái với cột bên phải để được câu hoàn chỉnh:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

a2b2=a+baba+b3=a3+3a2b+3ab2+b3a3+b3=a+ba2ab+b2

Kết luận:

Nối 1 với a+bab

Nối 2 với a3+3a2b+3ab2+b3

Nối 3 với a+ba2ab+b2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x138=0, giá trị của x là …

Xem đáp án » 23/06/2021 570

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Đưa về dạng hằng đẳng thức a3b3 hoặc a3+b3

x22x+4x+2=?

Xem đáp án » 23/06/2021 284

Câu 3:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 23y3=4+2y+y2

Xem đáp án » 23/06/2021 254

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 1+x6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 23/06/2021 243

Câu 5:

Điền dấu + hoặc − vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 125b3=5  b25  b  b2

Xem đáp án » 23/06/2021 231

Câu 6:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: a343=a4++16

Xem đáp án » 23/06/2021 213

Bình luận


Bình luận