Câu hỏi:

24/06/2021 318

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Hệ số của x2 trong đa thức A=x33x+33 là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

A=x33x+33=x39x2+27x27x3+9x2+27x+27=x39x2+27x27x39x227x27=x3x3+9x29x2+27x27x+2727=18x254

Hệ số đi với x2 là –18.

Do đó phải điền vào chỗ chấm là –18

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Rút gọn biểu thức A=xx+2x2x3x2+3x+9 ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 1,185

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 12564a6b6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 1,159

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức B=2x14x2+2x+14x2x23 có giá trị bằng 5 khi:

Xem đáp án » 24/06/2021 406

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho x+y=1 và xy=1. Giá trị của x3+y3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 384

Câu 5:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 278z364x3=94z2++16x2

Xem đáp án » 24/06/2021 373

Câu 6:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x+13x136x12=10, giá trị x là …

Xem đáp án » 24/06/2021 362

Câu 7:

Điền dấu + hoặc - vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 0,001x3+164=0,01x2  0,025x  1160,1x  14

Xem đáp án » 24/06/2021 361

Bình luận


Bình luận