Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Những hằng đẳng thức đáng nhớ (phần 3)

  • 426 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho x+y=1. Giá trị của biểu thức P=2x3+y33x2+y2 là –1. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

P=2x3+y33x2+y2=2x+yx2xy+y23x23y2

=2.1.x2xy+y23x23y2 (Vì x+y=1)

=2x22xy+2y23x23y2=x22xyy2=x+y2

Với x+y=1 thì P=x+y2=12=1

Vậy đáp án là: Đúng


Câu 2:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Hệ số của x2 trong đa thức A=x33x+33 là …

Xem đáp án

Ta có:

A=x33x+33=x39x2+27x27x3+9x2+27x+27=x39x2+27x27x39x227x27=x3x3+9x29x2+27x27x+2727=18x254

Hệ số đi với x2 là –18.

Do đó phải điền vào chỗ chấm là –18


Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho x+y=1 và xy=1. Giá trị của x3+y3 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

x3+y3=x+yx2xy+y2=x+yx+y23xy

Thay x+y=1 và xy=1 vào biểu thức đã rút gọn, ta được:

x+yx+y23xy=1.123.1=1.4=4


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức B=2x14x2+2x+14x2x23 có giá trị bằng 5 khi:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

B=2x14x2+2x+14x2x23=2x3138x3+12x=8x318x3+12x=1+12xB=51+12x=512x=5+112x=6x=12


Câu 5:

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức 14xy15116x2y2+120xy+125 với x=2;y=3 là …

Xem đáp án

Ta có:

14xy15116x2y2+120xy+125=14xy3153

Thay x=2;y=3 vào biểu thức đã rút gọn, ta được:

14xy3153=14.2.331125=3231125=2781125=33671000

Do đó phải điền vào chỗ chấm là 33671000


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận