Câu hỏi:

24/06/2021 360

Điền kết quả vào chỗ chấm:

Biết x+13x136x12=10, giá trị x là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

x+13x136x12=10x3+3x2+3x+1x33x2+3x16x22x+1=10x3+3x2+3x+1x3+3x23x+16x2+12x6=10x3x3+3x2+3x26x2+3x3x+12x+1+16=1012x4=1012x=10+412x=6x=12

Do đó phải điền vào chỗ chấm là 12

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Rút gọn biểu thức A=xx+2x2x3x2+3x+9 ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 1,184

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khai triển 12564a6b6 theo hằng đẳng thức ta được:

Xem đáp án » 24/06/2021 1,156

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Biểu thức B=2x14x2+2x+14x2x23 có giá trị bằng 5 khi:

Xem đáp án » 24/06/2021 403

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Cho x+y=1 và xy=1. Giá trị của x3+y3 là:

Xem đáp án » 24/06/2021 381

Câu 5:

Điền vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 278z364x3=94z2++16x2

Xem đáp án » 24/06/2021 371

Câu 6:

Điền dấu + hoặc - vào chỗ chấm để được một khai triển đúng: 0,001x3+164=0,01x2  0,025x  1160,1x  14

Xem đáp án » 24/06/2021 356

Bình luận


Bình luận