Câu hỏi:

08/07/2021 192

Khẳng định sau Đúng hay Sai?

Với x > y và x.y = 1 ta có: x2+y2xy22

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Hướng dẫn

Chứng minh bất đẳng thức ban đầu đúng. Ta quy đồng hai vế rồi khử mẫu, sau đó thêm bớt 2 = 2xy vào để xuất hiện hằng đẳng thức

Lời giải

Bất đẳng thức (*) luôn đúng <=> Bất đẳng thức (1) luôn đúng

Do đó khẳng định trên là Đúng

*Nhận xét: Phương pháp chứng minh bất đẳng thức: Sử dụng phép biến đổi tương đương dẫn đến một điều luôn đúng thì bất đẳng thức ban đầu cũng luôn đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x khi P = 2

Xem đáp án » 08/07/2021 203

Câu 2:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

Cho hai biểu thức A=1+12+37 và B=63

So sánh A … B

Xem đáp án » 08/07/2021 203

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với a > 0, b > 0. Rút gọn biểu thức: ab2+4aba+babbaab2b=...

Xem đáp án » 08/07/2021 174

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Tìm x để P

Đáp án: x = …

Xem đáp án » 08/07/2021 163

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Rút gọn P được kết quả là:

Xem đáp án » 08/07/2021 160

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Với x > 0; x1. Cho biểu thức: P=xx1+xx1:2x2xxx+1

Với x > 1, giá trị nhỏ nhất của P tìm được là P = … khi x = …

Xem đáp án » 08/07/2021 155

Bình luận


Bình luận