Câu hỏi:

08/07/2021 272

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Tìm n để phép chia sau là phép chia hết: xn2y7+x5y2n3:x3yn+2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Kết quả phép chia 6x4y5z2+12x3y4z6:3xy2z2=...4x2y2z4

Xem đáp án » 08/07/2021 888

Câu 2:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Kết quả phép chia 3u5v2+4u2v39u3v3:12u2v2=6...+8...18...

Xem đáp án » 08/07/2021 540

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khẳng định sau đúng hay sai?

Đa thức A=x3y39x6y5+12x3y3:3x3y3 chia hết cho đơn thức B = xy

Xem đáp án » 08/07/2021 446

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép chia 2016x20162015x2015:x2015 là:

Xem đáp án » 08/07/2021 389

Câu 5:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Biểu thức 4a5b249a4b5+23a3b6:23a3b2 có hệ số của a2 là…:

Xem đáp án » 08/07/2021 352

Câu 6:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Giá trị của biểu thức a2b3ab2:12ab+6b35ab2:b2 tại a = b = 2016 là …

Xem đáp án » 08/07/2021 351

Câu 7:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Biết: 8x34x2:2x24x23x:x+2x=x+5

Giá trị của x là …

Xem đáp án » 08/07/2021 332

Bình luận


Bình luận