Trắc nghiệm Kiểm tra chương I có đáp án

  • 739 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Biểu thức 4a5b249a4b5+23a3b6:23a3b2 có hệ số của a2 là…:

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn biểu thức: Thực hiện chia đa thức cho đơn thức

Bước 2: Tìm hệ số của a2

Lời giải


Câu 2:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Biểu thức 8x34x2:4x4x25x:2x+2x2 có hệ số tự do là …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Rút gọn biểu thức: Thực hiện chia đa thức cho đơn thức

Bước 2: Tìm hệ số tự do

Lời giải


Câu 3:

Điền kết quả vào chỗ chấm

Biết: 8x34x2:2x24x23x:x+2x=x+5

Giá trị của x là …

Xem đáp án

Hướng dẫn

Bước 1: Thực hiện chia đa thức cho đơn thức ở vế trái

Bước 2: Rút gọn rồi tìm giá trị của x

Lời giải


Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Khẳng định sau đúng hay sai?

Đa thức A=x3y39x6y5+12x3y3:3x3y3 chia hết cho đơn thức B = xy

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn

Quy tắc: Để axmyn chia hết cho bxpyq thì mpnq

Bước 1: Rút gọn đa thức A: Chia đa thức cho đơn thức

Bước 2: Xét từng hạng tử của A xem có chia hết cho B không

Bước 3: Kết luận A có chia hết cho B không

Nếu am;  bm thì a+bm

Nếu am;  bm thì a+bm

Lời giải


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận