Câu hỏi:

06/01/2022 71

Bài 2 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Các góc nào có trong hình sau đây:

Hãy khoanh tròn các phương án phù hợp.

a) Góc ABC;

b) Góc ACD;

c) Góc ADC;

d) Góc BCD;

e) Góc EBD;

g) Góc AEB.

Các góc nào có trong hình sau đây

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Các góc nào có trong hình sau đây

Dễ thấy:

a) Góc ABC là góc bẹt (đỉnh A, hai tia là BA, BC). Góc ABC có trong hình.

b) Góc ACD có đỉnh C, hai tia là CA và CD. Góc ACD có trong hình.

c) Góc ADC không có trong hình do không nối tia DA.

d) Góc BCD có đỉnh C, hai tia là CB và CD. Góc BCD có trong hình.

e) Góc EBD không có trong hình do không nối tia BE, BD.

g) Góc AEB không có trong hình do không nối tia EA, EB.

Do đó các góc có trong hình là: góc ABC, góc ACD, góc BCD.

Vậy các phương án phù hợp là: a), b), d).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 6 trang 99 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba đường thẳng phân biệt có thể tạo ra bao nhiêu góc? Hãy vẽ hình trong các trường hợp đó.

Xem đáp án » 06/01/2022 125

Câu 2:

Bài 5 trang 99 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M và điểm N là điểm trong của những góc nào trong hình vẽ dưới đây?

Điểm M và điểm N là điểm trong của những góc nào trong hình vẽ dưới đây

Xem đáp án » 06/01/2022 78

Câu 3:

Bài 1 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Bổ sung vào chỗ chấm để được các phát biểu đúng.

a) Góc là hình được tạo bởi ………………

b) Góc xOy có đỉnh là ……………… và hai cạnh là …………

c) Góc ……………… có đỉnh là M và hai cạnh là MN và MP.

Xem đáp án » 06/01/2022 75

Câu 4:

Bài 4 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc?

a) 

 Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

b) 

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

Xem đáp án » 06/01/2022 69

Câu 5:

Bài 3 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây:

a) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

b) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

c) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

Xem đáp án » 06/01/2022 39

Bình luận


Bình luận