Câu hỏi:

06/01/2022 41

Bài 3 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây:

a) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

b) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

c) 

 Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Để kể tên các góc có trong hình vẽ, ta thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định đỉnh chung.

Bước 2: Với mỗi đỉnh chung, xác định các tia có gốc là đỉnh chung đó.

Bước 3: Liệt kê các góc tạo thành theo từng đỉnh chung.

a) 

Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

Trong hình a) có:

Đỉnh chung: O.

Các tia: Ox, Oy, Oz, Ot.  

Vậy các góc tạo thành: ∠xOy, ∠xOz, ∠xOt, ∠yOz, ∠yOt, ∠zOt  .

b) 

Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

Trong hình b) có: 

- Đỉnh A.

Các tia: AB, AD, AC (trong đó hai tia AD và AC trùng nhau)

Góc tạo thành: ∠BAC.

- Đỉnh B.

Các tia: BA, BD, BC

Các góc tạo thành: ∠ABC, ∠ABD, ∠DBC.

- Đỉnh C: 

Các tia: CB, CA, CD (trong đó hai tia CA và CD trùng nhau)

Góc tạo thành: ∠ACB.

- Đỉnh D

Các tia: DA, DB, DC

Các góc tạo thành: ∠ADB, ∠BDC, ∠ADC.

Vậy hình b) gồm các góc: ∠BAC, ∠ABC, ∠ABD, ∠DBC, ∠ACB, ∠ADB, ∠BDC, ∠ADC.   

c) 

Hãy kể tên các góc có trong mỗi hình vẽ dưới đây

Trong hình c) có:

- Đỉnh B:

Tia BA, BC (tia BC trùng với tia BD)

Góc tạo thành: ∠ABC

- Đỉnh C:

Tia CD, CB (tia CB trùng với tia CA)

Góc tạo thành: ∠BCD.

Vậy hình c) gồm các góc: ∠ABC, ∠BCD .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 6 trang 99 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba đường thẳng phân biệt có thể tạo ra bao nhiêu góc? Hãy vẽ hình trong các trường hợp đó.

Xem đáp án » 06/01/2022 125

Câu 2:

Bài 5 trang 99 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M và điểm N là điểm trong của những góc nào trong hình vẽ dưới đây?

Điểm M và điểm N là điểm trong của những góc nào trong hình vẽ dưới đây

Xem đáp án » 06/01/2022 78

Câu 3:

Bài 1 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Bổ sung vào chỗ chấm để được các phát biểu đúng.

a) Góc là hình được tạo bởi ………………

b) Góc xOy có đỉnh là ……………… và hai cạnh là …………

c) Góc ……………… có đỉnh là M và hai cạnh là MN và MP.

Xem đáp án » 06/01/2022 75

Câu 4:

Bài 2 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Các góc nào có trong hình sau đây:

Hãy khoanh tròn các phương án phù hợp.

a) Góc ABC;

b) Góc ACD;

c) Góc ADC;

d) Góc BCD;

e) Góc EBD;

g) Góc AEB.

Các góc nào có trong hình sau đây

Xem đáp án » 06/01/2022 71

Câu 5:

Bài 4 trang 98 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc?

a) 

 Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

b) 

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu góc

Xem đáp án » 06/01/2022 69

Bình luận


Bình luận