Câu hỏi:

23/03/2022 60

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

(x – y)(y + x) = xy + x2– y2– xy = x2– y2→ Đáp án A Sai

x2– 2x + 1 = (x – 1)2 → Đáp án B Sai

(x – 2)2= x2– 4x + 4 → Đáp án C Sai

(2x – 1)(4x2+ 2x + 1) = 8x3+ 4x2+ 2x – 4x2– 2x – 1 = 8x3– 1 → Đáp án D Đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

(0,5 điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, biết:

A = x2+ 5y2– 4xy – 2y + 2x + 2010.

Xem đáp án » 23/03/2022 50

Câu 2:

Tìm x, biết x2– 25 = 0, ta được:

Xem đáp án » 23/03/2022 47

Câu 3:

Giá trị của biểu thức x2– 4x + 4 tại x = 2 là:

Xem đáp án » 23/03/2022 40

Câu 4:

Phân tích đa thức: 5x2– 10x thành nhân tử ta được kết quả nào đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 40

Câu 5:

(3 điểm):

Cho tam giác ABC, các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Trên tia đối của tia NP lấy điểm D sao cho ND = NP.

a) Chứng minh: Tứ giác ADCP là hình bình hành.

b) Gọi F là giao điểm của MN và DC. Giả sử MN = 3cm. Tính BC và chứng minh FD = FC.

c) Gọi H là giao điểm của AP và MN; I là giao điểm của NP và HC. Chứng minh: B, I, F thẳng hàng.

Xem đáp án » 23/03/2022 39

Câu 6:

Cho hình thang ABCD ở hình vẽ bên. Hỏi DC = ?

Xem đáp án » 23/03/2022 38

Bình luận


Bình luận