Câu hỏi:

23/03/2022 48

Tìm x, biết x2– 25 = 0, ta được:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

x2– 25 = 0

⇔ (x + 5)(x – 5) = 0

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + 5 = 0\\x - 5 = 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = - 5\\x = 5\end{array} \right.\)

Vậy x = 5, x = – 5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 60

Câu 2:

(0,5 điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, biết:

A = x2+ 5y2– 4xy – 2y + 2x + 2010.

Xem đáp án » 23/03/2022 50

Câu 3:

Giá trị của biểu thức x2– 4x + 4 tại x = 2 là:

Xem đáp án » 23/03/2022 41

Câu 4:

Phân tích đa thức: 5x2– 10x thành nhân tử ta được kết quả nào đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 41

Câu 5:

Cho hình thang ABCD ở hình vẽ bên. Hỏi DC = ?

Xem đáp án » 23/03/2022 39

Câu 6:

(3 điểm):

Cho tam giác ABC, các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Trên tia đối của tia NP lấy điểm D sao cho ND = NP.

a) Chứng minh: Tứ giác ADCP là hình bình hành.

b) Gọi F là giao điểm của MN và DC. Giả sử MN = 3cm. Tính BC và chứng minh FD = FC.

c) Gọi H là giao điểm của AP và MN; I là giao điểm của NP và HC. Chứng minh: B, I, F thẳng hàng.

Xem đáp án » 23/03/2022 39

Bình luận


Bình luận