Câu hỏi:

23/03/2022 23

(1,5 điểm):

Tìm x biết:

a) 15x2– 3x = 0;

b) (3x – 2)(x + 3) + (x2– 9) = 0;

c) (x – 1)3– (x + 1)(2 – 3x) = – 3.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

a) 15x2– 3x = 0

⇔ 3x(5x – 1) = 0

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x = 0\\5x - 1 = 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = \frac{1}{5}\end{array} \right.\)

Vậy x = 0, \(x = \frac{1}{5}\).

b) (3x – 2)(x + 3) + (x2– 9) = 0

⇔ (3x – 2)(x + 3) + (x + 3)(x – 3) = 0

⇔ (x + 3)(3x – 2 + x – 3) = 0

⇔ (x + 3)(4x – 5) = 0

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + 3 = 0\\4x - 5 = 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = - 3\\x = \frac{5}{4}\end{array} \right.\)

Vậy x = – 3; \(x = \frac{5}{4}\).

c) (x – 1)3– (x + 1)(2 – 3x) = – 3

⇔ x3– 3x2+ 3x – 1 + 3x2+ x – 2 + 3 = 0

⇔ x3+ 4x = 0

⇔ x(x2+ 4) = 0

⇔ x = 0 (vì x2+ 4 >0 với mọi x)

Vậy x = 0.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 60

Câu 2:

(0,5 điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, biết:

A = x2+ 5y2– 4xy – 2y + 2x + 2010.

Xem đáp án » 23/03/2022 50

Câu 3:

Tìm x, biết x2– 25 = 0, ta được:

Xem đáp án » 23/03/2022 48

Câu 4:

Giá trị của biểu thức x2– 4x + 4 tại x = 2 là:

Xem đáp án » 23/03/2022 41

Câu 5:

Phân tích đa thức: 5x2– 10x thành nhân tử ta được kết quả nào đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 41

Câu 6:

Cho hình thang ABCD ở hình vẽ bên. Hỏi DC = ?

Xem đáp án » 23/03/2022 39

Câu 7:

(3 điểm):

Cho tam giác ABC, các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Trên tia đối của tia NP lấy điểm D sao cho ND = NP.

a) Chứng minh: Tứ giác ADCP là hình bình hành.

b) Gọi F là giao điểm của MN và DC. Giả sử MN = 3cm. Tính BC và chứng minh FD = FC.

c) Gọi H là giao điểm của AP và MN; I là giao điểm của NP và HC. Chứng minh: B, I, F thẳng hàng.

Xem đáp án » 23/03/2022 39

Bình luận


Bình luận