Câu hỏi:

02/04/2022 112

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Thì hiện tại đơn !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu diễn tả một sự việc thực tế, không có ý nhấn mạnh vào sự tiếp diễn của hành động nên ta cần sử dụng thì hiện tại đơn.

Chủ ngữ “he” là số ít

Động từ “speak”  và “come” phải chia ở dạng số ít

=>He speaks German so well because he comes from Germany.

Tạm dịch: Anh ấy nói tiếng Đức rất tốt bởi vì anh ấy từ Đức đến.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.

Xem đáp án » 02/04/2022 143

Câu 2:

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   

Xem đáp án » 02/04/2022 94

Câu 3:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án » 02/04/2022 90

Câu 4:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án » 02/04/2022 84

Câu 5:

We usually _________books, _________to music or _______TV.

Xem đáp án » 02/04/2022 76

Câu 6:

My dad often _____ up late on Saturday mornings.

Xem đáp án » 02/04/2022 76

Bình luận


Bình luận