Câu hỏi:

02/04/2022 144

My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Thì hiện tại đơn !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta thấy trạng từ normally là một dấu hiệu của thì hiện tại đơn nên đáp án C và D loại vì đây là 2 cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn.

Chủ ngữ my parents là ngôi 3 số nhiều nên động từ eat giữ nguyên không chia.

=>My parents normally eat breakfast at 7:00 a.m.

Tạm dịch: Bố mẹ tôi thường ăn sáng lúc 7 giờ sáng.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

Xem đáp án » 02/04/2022 112

Câu 2:

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   

Xem đáp án » 02/04/2022 94

Câu 3:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án » 02/04/2022 90

Câu 4:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án » 02/04/2022 84

Câu 5:

We usually _________books, _________to music or _______TV.

Xem đáp án » 02/04/2022 76

Câu 6:

My dad often _____ up late on Saturday mornings.

Xem đáp án » 02/04/2022 76

Bình luận


Bình luận