Câu hỏi:

02/04/2022 91

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Thì hiện tại đơn !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sau three (3) là danh từ đếm được số nhiều =>3 times (3 lần), chú ý nếu time có nghĩa thời gian thì không đếm được và không thêm –s

=>My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three timesa week.

Tạm dịch: Chị tôi rất thích bơi, và chị ấy đi bơi ba lần một tuần.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.

Xem đáp án » 02/04/2022 144

Câu 2:

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

Xem đáp án » 02/04/2022 112

Câu 3:

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   

Xem đáp án » 02/04/2022 94

Câu 4:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án » 02/04/2022 84

Câu 5:

We usually _________books, _________to music or _______TV.

Xem đáp án » 02/04/2022 76

Câu 6:

My dad often _____ up late on Saturday mornings.

Xem đáp án » 02/04/2022 76

Bình luận


Bình luận