Câu hỏi:

13/05/2022 21

Trong đại số, người ta dùng chữ để thay thế cho số cụ thể, ví dụ hằng đẳng thức (a+b)2=a2+2ab+b2 đúng cho mọi giá trị a, b. Trong các ngôn ngữ lập trình, người ta cũng dùng các kí tự hoặc nhóm các kí tự (được gọi là biến (variable) hay biến nhớ) để thay cho việc phải chỉ ra các giá trị dữ liệu cụ thể.

Theo em, sử dụng biến có những lợi ích gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lợi ích: Biến là tên của một vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị và giá trị đó có thể thay đổi khi thực hiện chương trình. Biến giúp cho việc viết chương trình được dễ dàng, đặc biệt trong trường hợp giá trị lớn, phải gọi tới giá trị đó nhiều lần và có thể thay đổi giá trị của biến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

Tìm hiểu các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự.

Xem đáp án » 13/05/2022 68

Câu 2:

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu? Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 35

Câu 3:

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 31

Câu 4:

Lệnh sau có lỗi gì?

Lệnh sau có lỗi gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 5:

Các tên biến sau có hợp lệ không?

a) _if           

b) global     

c) nolocal   

d) return     

e) true

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 6:

Viết các lệnh để thực hiện việc đổi số giây ss cho trước sang số ngày, giờ, phút, giây, in kết quả ra màn hình.

    Ví dụ, nếu ss = 684500 giây = 7 ngày 22 giờ 8 phút 20 giây.

    Gợi ý: Sử dụng các phép toán lấy thương nguyên, lấy số dư và các cách đổi sau:

1 ngày = 86400 giây; 1 giờ = 3600 giây; 1 phút = 60 giây.

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Câu 7:

Mỗi lệnh sau cho kết quả là xâu kí tự như thế nào?
Mỗi lệnh sau cho kết quả là xâu kí tự như thế nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 22

Bình luận


Bình luận