Câu hỏi:

13/05/2022 20

Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python?

A. _name   

B. 12abc    

C. My country     

D. m123&b         

E. xyzABC

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì hai đáp án này chỉ gồm chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch, không bắt đầu bằng chữ số và có phân biệt chữ hoa và chữ số.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

Tìm hiểu các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự.

Xem đáp án » 13/05/2022 72

Câu 2:

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu? Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 36

Câu 3:

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 32

Câu 4:

Lệnh sau có lỗi gì?

Lệnh sau có lỗi gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 5:

Mỗi lệnh sau cho kết quả là xâu kí tự như thế nào?
Mỗi lệnh sau cho kết quả là xâu kí tự như thế nào? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 6:

Các tên biến sau có hợp lệ không?

a) _if           

b) global     

c) nolocal   

d) return     

e) true

Xem đáp án » 13/05/2022 24

Câu 7:

Viết các lệnh để thực hiện việc đổi số giây ss cho trước sang số ngày, giờ, phút, giây, in kết quả ra màn hình.

    Ví dụ, nếu ss = 684500 giây = 7 ngày 22 giờ 8 phút 20 giây.

    Gợi ý: Sử dụng các phép toán lấy thương nguyên, lấy số dư và các cách đổi sau:

1 ngày = 86400 giây; 1 giờ = 3600 giây; 1 phút = 60 giây.

Xem đáp án » 13/05/2022 23

Bình luận


Bình luận