Câu hỏi:

13/05/2022 42

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

a, b nhận giá trị gì sau các lệnh sau? (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a = 2, b = 3;

a = 2 + 3 = 5, b = 2 – 3 = -1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

Tìm hiểu các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự.

Xem đáp án » 13/05/2022 110

Câu 2:

Tìm hiểu khái niệm biến và lệnh gán

Quan sát các lệnh sau, n ở đây được hiểu là gì?

Tìm hiểu khái niệm biến và lệnh gán Quan sát các lệnh sau, n ở đây được (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 58

Câu 3:

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu? Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

Hãy cho biết trước và sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến x, y là bao nhiêu (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 50

Câu 4:

Trong đại số, người ta dùng chữ để thay thế cho số cụ thể, ví dụ hằng đẳng thức (a+b)2=a2+2ab+b2 đúng cho mọi giá trị a, b. Trong các ngôn ngữ lập trình, người ta cũng dùng các kí tự hoặc nhóm các kí tự (được gọi là biến (variable) hay biến nhớ) để thay cho việc phải chỉ ra các giá trị dữ liệu cụ thể.

Theo em, sử dụng biến có những lợi ích gì?

Xem đáp án » 13/05/2022 39

Câu 5:

Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 38

Câu 6:

Lệnh sau có lỗi gì?

Lệnh sau có lỗi gì? (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/05/2022 37

Bình luận


Bình luận