Câu hỏi:

13/05/2022 25

Giải thích các lệnh ở mỗi câu sau thực hiện công việc gì?

Giải thích các lệnh ở mỗi câu sau thực hiện công việc gì? (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Gán S = 0;

Duyệt các phần tử trong danh sách A và tính tổng các phần tử dương của A

In kết quả S ra màn hình

b) Gán C = 0;

Duyệt các phần tử trong danh sách A và đếm số lượng các phần tử dương của A

- In kết quả C ra màn hình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết lệnh xoá phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del.

Xem đáp án » 13/05/2022 42

Câu 2:

Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Nếu có thì nêu cách thực hiên.

Xem đáp án » 13/05/2022 28

Câu 3:

Cho danh sách A = [1, 0, “One”, 9, 15, “Two”, True, False]. Hãy cho biết giá trị các phần tử:

a) A[0]       

b) A[2]       

c) A[7]       

d) A[len(A)]

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 4:

Cho dãy các số nguyên A, viết chương trình in ra các số chẵn của A.

Xem đáp án » 13/05/2022 27

Câu 5:

Cho dãy số A. Viết chương trình tính giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A. Tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất.

Xem đáp án » 13/05/2022 26

Câu 6:

Khởi tạo và tìm hiểu dữ liệu kiểu danh sách

Khởi tạo dữ liệu danh sách như thế nào? Cách truy cập, thay đổi giá trị và xoá một phần tử trong danh sách như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Câu 7:

Dùng lệnh for để duyệt danh sách

Quan sát các lệnh sau để biết cách dùng lệnh for duyệt lần lượt các phần tử của một danh sách.

Xem đáp án » 13/05/2022 25

Bình luận


Bình luận