Câu hỏi:

13/05/2022 68

Viết lệnh xoá phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lệnh xoá phần tử cuối cùng của danh sách A bằng lệnh del: del A[len(A)-1]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khởi tạo và tìm hiểu dữ liệu kiểu danh sách

Khởi tạo dữ liệu danh sách như thế nào? Cách truy cập, thay đổi giá trị và xoá một phần tử trong danh sách như thế nào?

Xem đáp án » 13/05/2022 69

Câu 2:

Cho dãy các số nguyên A, viết chương trình in ra các số chẵn của A.

Xem đáp án » 13/05/2022 40

Câu 3:

Có thể thêm một phần tử vào đầu danh sách được không? Nếu có thì nêu cách thực hiên.

Xem đáp án » 13/05/2022 38

Câu 4:

Cho danh sách A = [1, 0, “One”, 9, 15, “Two”, True, False]. Hãy cho biết giá trị các phần tử:

a) A[0]       

b) A[2]       

c) A[7]       

d) A[len(A)]

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 5:

Dùng lệnh for để duyệt danh sách

Quan sát các lệnh sau để biết cách dùng lệnh for duyệt lần lượt các phần tử của một danh sách.

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Câu 6:

Cho dãy số A. Viết chương trình tính giá trị và chỉ số của phần tử lớn nhất của A. Tương tự với bài toán tìm phần tử nhỏ nhất.

Xem đáp án » 13/05/2022 33

Bình luận


Bình luận