Câu hỏi:

04/01/2020 1,162

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  sin4x+cos4x+cos24x=m  có 4 nghiệm phân biệt x [-π4;π4]

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Lập bảng biến thiên

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình bằng 2sin2x - 2cos2x = 2

Xem đáp án » 04/01/2020 4,610

Câu 2:

Cho hàm số : f(x)=|x| sinx. Phát biểu nào sau đây là đúng về hàm số đã cho?

Xem đáp án » 04/01/2020 4,592

Câu 3:

Cho hai hàm số f(x)=1x-3+3sin2x và g(x)=sin1-x.

Kết luận nào sau đây đúng về tính chẵn lẻ của hai hàm số này?

Xem đáp án » 04/01/2020 679

Câu 4:

Tìm  m để các bất phương trình  3sin2x+cos2xsin2x+4cos2x+1m+1 đúng với mọi x  R

Xem đáp án » 04/01/2020 597

Câu 5:

Phương trình  3sin3x + 3cos9x=2cosx+4sin33x có số nghiệm trên (0;π2) là

Xem đáp án » 04/01/2020 537

Câu 6:

Cho hàm số  h(x)= sin4x+cos4x-2msinx.cosx Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số mđể hàm số xác định với mọi xR

Xem đáp án » 04/01/2020 415

Bình luận


Bình luận