Câu hỏi:

25/05/2022 10

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Mác- két được coi là một văn bản nhật dụng vì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Văn bản nhật dụng là văn bản đề cập đến những vấn đề bức thiết của xã hội.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình thuộc thể loại nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 91

Câu 2:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 43

Câu 3:

Tác giả của Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là ai?

Xem đáp án » 25/05/2022 27

Câu 4:

Nhận định chính xác nhất về nét đặc sắc nghệ thuật viết văn của Mac-két thể hiện trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Xem đáp án » 25/05/2022 25

Câu 5:

Tại sao văn bản lại được đặt tên “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”?

Xem đáp án » 25/05/2022 22

Câu 6:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Câu 7:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Bình luận


Bình luận