Câu hỏi:

06/01/2020 13,120

Tập nghiệm S của phương trình cos2x -3 cos x=0

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng các nghiệm trong đoạn 0;30 của phương trình tanx=tan3x (1)

Xem đáp án » 06/01/2020 30,801

Câu 2:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 3sin2x-m2+5=0 có nghiệm?

Xem đáp án » 06/01/2020 26,332

Câu 3:

Cho x0 là nghiệm của phương trình sinx.cosx+2sinx+cosx=2 thì giá trị của P=3+sin2x0 là

Xem đáp án » 06/01/2020 21,460

Câu 4:

Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình 4sinx+m-4cosx-2m+5=0 có nghiệm là

Xem đáp án » 06/01/2020 19,474

Câu 5:

Gọi x0 là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 3sin2x+2sinx.cosx-cos2x=0. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án » 06/01/2020 17,826

Câu 6:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình cos3x-cos2x+9cosx-4=0 trên khoảng 0;3π là

Xem đáp án » 06/01/2020 17,460

Bình luận


Bình luận