Câu hỏi:

26/07/2022 243

Trong những năm 20 của thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin vì một trong những lí do nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- Trong những năm 20 của thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin vì: các khuynh hướng cứu nước trước đó (phong kiến, dân chủ tư sản) chưa đáp ứng được yêu cầu của lịch sử.

- Nội dung các đáp án A, C, D không phù hợp, vì:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 1930.

+ Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) giai cấp công nhân Việt Nam mới thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo thống nhất phong trào dân tộc.

+ Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là lí luận duy nhất đặt mục tiêu đem lại tự do cho con người

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,034

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,622

Câu 3:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,538

Câu 4:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,313

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,306

Câu 6:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,862

Câu 7:

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Xem đáp án » 26/07/2022 2,194

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK