Câu hỏi:

26/07/2022 202

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng Cuba năm 1959 đều thành lập được chính quyền dân chủ nhân dân.

- Nội dung các đáp án A, B, C không phù hợp, vì:

+ Thời điểm năm 1945, cục diện hai cực, 2 phe (tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa) chưa được xác lập.

+ Cách mạng Cuba diễn ra nhằm đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ (chế độ thực dân mới); trong khi đó, Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam diễn ra nhằm đấu tranh chống đế quốc xâm lược và phong kiến tay sai, giành lại nền độc lập dân tộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1925, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?.

Xem đáp án » 26/07/2022 4,131

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,931

Câu 3:

Trong những năm 1919 - 1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp

Xem đáp án » 26/07/2022 3,611

Câu 4:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,569

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,488

Câu 6:

Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,976

Câu 7:

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

Xem đáp án » 26/07/2022 2,419

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK