Bài tập Chính sác dân số và giải quyết việc làm có đáp án (GDCD 11)

  • 7558 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải có chính sách dân số đúng đắn.


Câu 2:

Số người sống trong một quốc gia khu vực, vùng địa lí kinh tế tại thời điểm nhất định là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Số người sống trong một quốc gia khu vực, vùng địa lí kinh tế tại thời điểm nhất định là quy mô dân số.


Câu 3:

Tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và các đặc trưng khác là

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và các đặc trưng khác là cơ cấu dân số.


Câu 4:

Sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính là

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính là phân bố dân cư.


Câu 5:

Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số là chất lượng dân số.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận