Đề kiểm tra 15 phút GDCD 11 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

  • 4173 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Vai trò của sản xuất của cải vật chất là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Sự phát triển của hoạt động sản xuất là tiền đề, là cơ sở thúc đẩy việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội, sáng tạo ra đời sống vật chất và tinh thần của xã hội nói đến vai trò nào của sản xuất của cải vật chất?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Xã hội sẽ không tồn tại nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất nói đến vai trò nào của sản xuất của cải vật chất?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Trần Long

Bình luận


Bình luận